Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2019

somethingmore
Reposted frombluuu bluuu via100suns 100suns
somethingmore
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasambaanka sambaanka
somethingmore
somethingmore
somethingmore
1843 7494 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
somethingmore
somethingmore
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk

October 20 2017

somethingmore
"Czasem o wiele bardziej wzrusza nas powtórne odkrycie miłości niż znalezienie nowej."
— David Foenkinos

September 20 2017

somethingmore
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viamessinhead messinhead
somethingmore
1415 6916
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
somethingmore
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viamessinhead messinhead
somethingmore
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
somethingmore
0633 817e
Reposted frommariola mariola viajointskurwysyn jointskurwysyn
somethingmore

August 18 2017

somethingmore
3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik viamessinhead messinhead
somethingmore
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamessinhead messinhead
somethingmore
2568 7138
somethingmore
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
somethingmore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl