Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2020

somethingmore
somethingmore
6921 a450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreenhazel greenhazel
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
somethingmore
0144 0e16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreenhazel greenhazel
somethingmore
2554 bcca
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamartinif16 martinif16
somethingmore
2605 5351 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
somethingmore
Reposted fromshakeme shakeme viamy-anxieties my-anxieties
somethingmore
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns

February 02 2019

somethingmore
Reposted frombluuu bluuu via100suns 100suns
somethingmore
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasambaanka sambaanka
somethingmore
somethingmore
somethingmore
1843 7494 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
somethingmore
somethingmore
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk

October 20 2017

somethingmore
"Czasem o wiele bardziej wzrusza nas powtórne odkrycie miłości niż znalezienie nowej."
— David Foenkinos

September 20 2017

somethingmore
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viamessinhead messinhead
somethingmore
1415 6916
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
somethingmore
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viamessinhead messinhead
somethingmore
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...