Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

somethingmore
Reposted frombaskua baskua viamy-anxieties my-anxieties
somethingmore
7300 342e
Reposted fromambermoon ambermoon viamessinhead messinhead
somethingmore
Reposted frombluuu bluuu viamessinhead messinhead
somethingmore
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
somethingmore
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.

August 02 2017

somethingmore
7790 b00b
Reposted fromniewychowana niewychowana viavela vela
somethingmore
somethingmore
somethingmore
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viasweetnothingg sweetnothingg
somethingmore
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viasweetnothingg sweetnothingg

June 22 2017

somethingmore
0435 3fc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
somethingmore
somethingmore
somethingmore
somethingmore
somethingmore
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
somethingmore
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamonjurka monjurka
Reposted fromnokturnal nokturnal viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl