Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

somethingmore
0435 3fc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
somethingmore
somethingmore
somethingmore
somethingmore
somethingmore
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
somethingmore
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamonjurka monjurka
Reposted fromnokturnal nokturnal viamessinhead messinhead
somethingmore
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate viamessinhead messinhead
somethingmore
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead
somethingmore
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia, jak będę żyła.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viamessinhead messinhead
somethingmore
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamessinhead messinhead
somethingmore
4213 a24f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianoti noti
5319 1db2
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamadadream madadream
somethingmore
5151 29dd
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viamadadream madadream
somethingmore
somethingmore
somethingmore
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl